ŠPORTNI ODDELKI V GIMNAZIJI MURSKA SOBOTA

Leta 1990 je Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije prvič ustanovilo oddelke za dijake športnike (in dijakinje športnice) z namenom zagotoviti jim optimalno šolsko izobrazbo in možnost za športno uspešnost. Zagotovilo je dobre finančne in normativne razmere za delo teh oddelkov. Najprej so se športni oddelki ustanovili na treh slovenskih gimnazijah, pozneje pa se je število športnih oddelkov na slovenskih gimnazijah še povečalo. S šolskim letom 1999/2000 so v mrežo razvoja športnih oddelkov vključili tudi Gimnazijo Murska Sobota, kar je vsekakor velika pridobitev za gimnazijo in tudi za pomurski šport ter širšo regijo.

K vključitvi Gimnazije Murska Sobota v mrežo šol s športnimi oddelki so pripomogla večletna opažanja, da je v gimnaziji v Murski Soboti veliko dijakov, ki se intenzivno ukvarjajo s športom in so v svoji športni panogi tudi nadpovprečno uspešni ter želja, da se jim omogočijo čim boljši pogoji, da vzporedno z napornimi treningi čim uspešneje zaključijo tudi šolanje na naši šoli.

V šolskem letu 1997/1998 smo vpisali prvi poskusni športni oddelek, ki mu je v naslednjem šolskem letu sledil še eden, dokler nismo v šolskem letu 1999/2000 od Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije dobili tudi potrditev za vpis prvega pravega športnega oddelka. Od takrat naprej v Gimnaziji Murska Sobota vsako šolsko leto vpišemo po en športni oddelek. Zanimanje za vpis v športni oddelek vsako leto ob vpisu presega normative, kar prav gotovo kaže na upravičenost obstoja športnih oddelkov na šoli, hkrati pa kaže na vse večje zanimanje mladih za šport in s tem povezanim zdravim načinom življenja.

Posebnosti športnega programa so naslednje:

 • največ 22 dijakov v oddelku;
 • povečan fond ur športne vzgoje tedensko (6 ur),
 • pouk športne vzgoje po posebnem programu, kjer se dijaki seznanijo in urijo v različnih  športnih panogah;
 • za izvedbo pouka športne vzgoje koristimo poleg lastne telovadnice tudi telovadnico in stadion pri OŠ1, pri izvedbi vključujemo tudi zunanje sodelavce, strokovnjake s posameznih športnih področij (plesa, sproščanja, samoobrambe);
 • šola v naravi: zimska in poletna;
 • posebni pravilnik opravičevanja športnih izostankov;
 • individualne pedagoške ure pri posameznih profesorjih, da se nadoknadi zaradi športnih izostankov zamujeno znanje;
 • na podlagi informativnih kartonov usklajujemo športne  in šolske obveznosti;
 • ob vpisu dijaka v športni oddelek podpišejo starši in trenerji dogovor s šolo, po katerem se obvezujejo rednega sodelovanja s šolo;
 • zaradi kršenja pravil v športnem oddelku, negativnega učnega uspeha, neizpolnjevanja šolskih obveznosti lahko strokovni kolegij preusmeri dijaka v običajni gimnazijski oddelek.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

POLETNA ŠOLA V NARAVI

 • 1. in 2. letnik Krašči, september in oktober, 3/4 dni (pohodništvo, čolnarjenje, ribolov, kolesarjenje, lokostrelstvo …)
 • 3. letnik Piran, september, 5 dni, tečaj potapljanja

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

 • 1., 2. in 3. letnik Pohorje, Cerkno, 5 dni, tečaj smučanja in deskanja

Za VPIS v športni oddelke so predvideni naslednji pogoji:

 • redni strokovno vodeni treningi 3/4-krat tedensko v registriranem klubu ter udeležba na tekmovanjih;
 • športni dosežki, tj.  status A, B, C (določijo ga nacionalne panožne športne zveze);
 • ustrezen učni uspeh v osnovni šoli (v primeru omejitve vpisa).

Vpis v športni oddelek Gimnazije Murska Sobota 

Ob vpisu mora dijak predložiti:

 • spričevalo 9. razreda, (v primeru omejitve vpisa 7. in 8. razreda);
 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidat;
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
  • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
  • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

 

 

 

 

(Visited 6.549 times, 1 visits today)