Logo_3_1
Šola izvaja gimnazijski program v splošnih in športnih oddelkih.
411 dijakinj in dijakov je vključenih v 16 oddelkov.
Dijake poučuje 36 pedagoških delavcev.
Izobraževanje se zaključi s splošno maturo iz obveznih predmetov
(slovenščine, matematike in tujega jezika) ter dveh izbirnih predmetov.


PREDMETNIK SPLOŠNE IN ŠPORTNE GIMNAZIJE :

Tedenska obveznost dijakov je v vseh programih 32 ur pouka in 1 ura je razredna. V gimnazijskih programih lahko pride do odstopanja v 4. letniku zaradi izbirnih maturitetnih predmetov, kjer imajo dijaki prosto izbiro.


 POUK

Pouk poteka dopoldne, in sicer  od 7. ure dalje, in največkrat konča ob 13.35 popoldne.
Učna ura traja 45 minut, odmori so 5-minutni.
Obvezne izbirne vsebine, krožki  in druge dejavnosti običajno potekajo po pouku.
Imamo dve ocenjevalni obdobji.
 V šolskem letu 2011/12 smo uvedli e-redovalnico in e-dnevnik.

OCENJEVANJE ZNANJA NA GMS

Znanje se ocenjuje pisno in ustno, pri večini predmetov je možno pridobiti oceno tudi s projektnim delom,  z raziskovalno nalogo, s predstavitvijo določene teme pri pouku, s sodelovanjem na tekmovanju in z drugimi oblikami izkazovanja znanja, ki jih določi učitelj v dogovoru z dijaki.

SKUPNI TESTI

Najmanj dvakrat letno imajo  vsi dijaki posameznega letnika istočasno pisno ocenjevanje  snovi iz določenega predmeta. Namen tovrstnega ocenjevanja je čim bolj izenačiti zahteve in kriterije pri posameznih predmetih ne glede na to kateri učitelj poučuje. Na ta način noben dijak ni v prednosti , oziroma ni prikrajšan za snov, prav tako je ocenjevanje poenoteno in se približuje maturitetnim kriterijem.

(Visited 5.378 times, 1 visits today)