ROKOVNIK ZA VPIS V PRVI LETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA IN V ŠPORTNI ODDELEK PROGRAMA GIMNAZIJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Gimnazija zagotavlja široko splošno izobrazbo.
Gimnazija s športnim oddelkom je različica splošne s poudarkom na športni vzgoji.
V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo. Pogoj za vpis  v gimnazijo s športnimi oddelki je izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis.
Vsi gimnazijski programi omogočajo pripravo za nadaljnji univerzitetni študij. Izobraževanje traja štiri leta, zaključi pa se s splošno maturo.

 

INFORMATIVNI DAN

Informativni dan za učence zaključnih razredov osnovnih šol bo potekal na daljavo:
– v petek, 11. februarja 2022, ob 9. in 15. uri ter
– v soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri.

Povezavo na dogodek najdete na spletni strani GMS: https://www.gim-ms.si/ .

 

PRIJAVA ZA VPIS

Rok za oddajo prijavnice je  4. APRIL 2022.

 

ŠTEVILO PRIJAV ZA VPIS

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo do 8. aprila 2022 do 16. ure, na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis.

 

PRENOS PRIJAV na drugo srednjo šolo oz. v drug program je možen do 25. aprila 2022 do 14. ure.

 

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK PROGRAMA GIMNAZIJA

Športni dosežki so posebni pogoj za vpis v športni oddelek programov Gimnazija.

Kandidati morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov in morajo predložiti potrdilo nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje: izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih. Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

V primeru omejitve vpisa v program Gimnazija (športni oddelek) se upoštevajo še športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C:

Status A

 • vsi kategorizirani športniki v skladu z zakonom, ki ureja področje športa, oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika;
 • individualne športne panoge: športniki, ki v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge: športniki, ki
  • so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športnih panogah;
  • so člani uradnih državnih reprezentanc in jih nacionalna panožna športna zveza določi za zelo perspektivne (pri tem upošteva številčne kvote za športnike posamezne kolektivne športne panoge, ki so navedene v »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«);

Status B

 • individualne športne panoge:
  • športniki, ki v neolimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
  • športniki, ki v olimpijskih športnih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze;
 • kolektivne športne panoge:
  • športniki, člani ekipe, ki so v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegli 1. do 5. mesto;
  • športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športnih panogah, oziroma so člani ekipe, ki je na uradnem državnem prvenstvu osvojila 1. do 5. mesto;

Status C
Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B, pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva, pristojnega za šport.

 

ZDRAVNIŠKO POTRDILO

Za vpis v športni oddelek je potrebno zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci šola do 28. marca 2022 izda POTRDILO O IZPOLNJEVANJU POSEBNIH POGOJEV.

 

POSREDOVANJE DOKAZIL O ŠPORTNIH DOSEŽKIH

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek), morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ter šoli, ki izvaja ta program, najkasneje do 2. marca 2022 predložiti naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje:
  • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in
  • podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih.

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve (Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis).

Do navedenega roka morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci in dijaki, ki bodo prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. za drug program, a obstaja možnost, da jo bodo v prenosnem roku (do 25. aprila 2022) prenesli v športni oddelek  ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka. Dokazila pošljejo na šolo, ki izvaja program: Gimnazija (športni oddelek).

 

VPIS

VPIS TRAJA med 16. junijem in vključno 21. junijem 2022, do 14. ure.
Učenci bodo VABLJENI NA VPIS.

 

OMEJITEV VPISA

Če bo na šoli število prijavljenih učencev večje od razpisanega števila, bo šola s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci obveščeni najpozneje do 27. maja 2022.

 

MERILA ZA IZBIRO

SPLOŠNI PROGRAM

Upoštevajo se zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole
175 točk

ŠPORTNI PROGRAM

Upošteva jo se zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole
175 točk
in
– status A                                                                                                                10  točk
– status B                                                                                                                   5 točk
– status C                                                                                                                   0 točk

Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot materinega jezika) in matematike.

Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega  kandidata.

Tabela za izračun točk, potrebnih za vpis v srednje šole, ki bodo vpis omejile za šolsko leto 2022/2023, se nahaja na spletnih straneh ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

 

POTEK IZBIRNEGA POSTOPKA

Srednje šole  bodo  v prvem krogu po navedenih merilih izbrale učence za 90 % razpisanih mest (o rezultatih izbire bodo učenci obveščeni do 21. junija 2022 do 16. ure), v drugem krogu pa bodo učenci, ki ne bodo uspešni v prvem krogu, kandidirali na 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah. Na podlagi ponujenih prostih mestih se bodo odločili za tiste programe oz. šole, na katere bi se želeli vpisati. Po (prioritetnem) vrstnem redu bodo lahko našteli do 10 šol oz. programov, v katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere do 24. junija 2022 (do 15. ure) oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni  do 30. junija 2022, do 15. ure na šoli, na katero so oddali svoje namere za 2. krog.

 

ŽELIMO VAM USPEŠEN ZAKLJUČEK OSNOVNE ŠOLE
IN VAS PRIČAKUJEMO V JESENI.

Kolektiv Gimnazije Murska Sobota

(Visited 1.313 times, 1 visits today)